top of page
RedHorn.png
top
Visma Business logotype

för Visma Business

BAS ramverket

WEB apiet

DME stödet

Priser

AVANCERADE DATAOPERATIONER

Objektorienterad struktur,  användardefinierad datafiltrering och fältselektering, stöd för inbyggda funktioner och valbara metoder för datahämtning finns som standard.

LÄS MER ➜

DME-STÖD FÖR EGNA TABELLER OCH FÄLT

Data Model Extension (DME) är funktionalitet som utökar Visma Business databasmodell med egendefinierade tabeller och kolumner. RedHorn innehåller ett komplett objektorienterat stöd för detta. 

LÄS MER ➜

REFERENSBARA DLL:ER I EGNA PROJEKT

Är du utvecklare och vill kunna göra egna lösningar som skall integreras med Visma Business data och affärsprocesser på ett enkelt och objektorienterat sätt?

 

LÄS MER ➜

ÖVRIGT

Starta processer i Visma Business, kraftfull felhantering med specificerad information eller styrning av hur data sparas vid eventuell fel .

LÄS MER ➜

WEB API MED JSON OCH ODATA

Via tillägget Web API är det enkelt att integrera med Visma Business över HTTPS.  Flera säkerhetetsnivåer gör att data och dataoperationer kan detaljstyras och göras oåtkomliga för andra än den tänkta motparten.

LÄS MER ➜

 DOKUMENTATION & EXEMPELKOD

Komplett dokumentation över api:et med Swagger finns att tillgå här.

Installationsdokument, exempelkod och övrig dokumentation finns här.

REDHORN - BUSINESS INTEGRATION SUITE

för VISMA BUSINESS

RedHorn för Visma Business innehåller skalbara delar som tillsammans förlänger, underlättar och standardiserar integration mot Visma Business.

Med flexibilitet och valfrihet kombineras delarna BAS, WEB och DME till paket som skapar åtkomst till Visma Business för Er som är systemleverantör, systemutvecklare, återförsäljare av Visma Business eller på något sätt önskar arbeta med data ifrån systemet.

folder_right_gray_questionmark.png

BAS ramverket

bas

BAS ramverket är en samling kodbibliotek för att på ett objektorienterat sätt kunna bygga avancerade integrationer mot Visma Business.

OBJEKTORIENTERAD STRUKTUR

BAS ramverket använder tekniken ORM (Object-Relational Mapping) där hela Visma Business datamodell finns tillgänglig via klasser och attribut. Genom relationer kan man hämta underliggande tabeller och fält som omvandlas till användarvänliga objektstrukturer. 

 
BAS ramverket har komplett stöd för Visma Business modul DME (Data Model Extension).

FÖRENKLAD HANTERING AV AVANCERADE DATAOPERATIONER

BAS ramverket innehåller en förenklad hantering för att utföra avancerade dataoperationer i Visma Business.  BAS ramverket omvandlar frågeställningar till T-SQL eller VBS-anrop och mappar resultatet till objekt eller objektstrukturer automatiskt.

Via stödet för att anropa interna processer och funktioner i Visma Business görs befintlig affärslogik tillgänglig.   

UTÖKAD FELHANTERING OCH LOGG

Inom BAS ramverket finns en utökad analys av fel genererade via VBS. Den mappar felen mot den del i objektstrukturen där det hör hemma. Det resulterar i en mer direkt och specifik felbeskrivning. 

 

Vid eventuella fel är det även möjlig att styra modifieringar av data. Med parametern rollbackscope  kan man ångra alla ändringar, ångra ändringar per tabell eller ångra ändringar per rad.  Grundinställningen är att alla datauppdateringar som gått bra sparas.

All loggning sker genom NLog som är en standardiserad platform för att på olika nivåer skicka logginformation till ex textfil, epost, databas eller andra mottagare. 

WEB api:et

api

WEB API:et är REST-baserat och ger åtkomst till Visma Business över internet. 

 

Tillsammans med BAS ramverket exponeras en resurs per tabell via HTTPS från hela Visma Business datamodell.  All kommunikation sker med JSON. 

Som exempel exponeras Vismas ordertabell via /api/{företagsnummer}/orders där företagsnumret byts ut till önskat företag ex 9999.  

 

Alla tillgängliga resurser (ca 350st) finns dokumenterade via swagger här.

SÄKERHET

WEB API:et innehåller flera nivåer av rättighetsstyrning för att kontrollera access till data för olika användare. 

Nivå 1. API ACCESS

Två olika autentisieringsmetoder kan användas för att anropa  API:et.

Valet av metod baseras på krav/grad av kontroll och kan ställas in per användare.

Nivå 2. SERVER ACCESS

Specifika konton används för åtkomst till data i SQL server eller via VBS (Visma Business Services).

Nivå 3. FÖRETAGS ACCESS

Access till specifika bolag, företagsdatabaser, kan ställas in per användare.

Nivå 4. TABELL ACCESS

Åtkomst till specifika tabeller och rättigheter i dessa styrs på normalt sätt per användare i Visma.
Dessa rättigheter kan användas i anropen via API:et oavsett SERVER ACCESS metod. 

 

DATA SELEKTERING OCH FILTRERING

För att kunna selektera och filtrera data används ODATA (Open Data Protocol). Via ODATA kan användaren göra avancerade urvalskriterier och bestämma vilket data som skall returneras.

Som exempel kan man hämta ett kundnamn ur kundregistret med villkoret att kundnumret skall vara  123.
/api/{företagsnummer}/associates?$select=name&$filter=customerNo eq 123

Det finns två olika metoder för att returnera data vilket är valbart vid varje anrop. Med parametern "useVbs" hämtas data via SQL eller VBS. Vilken metod man bör använda beror på önskad responstid, typ av data och behov av affärslogik.

Exempel SQL

/api/{företagsnummer}/associates?useVbs=false&$select=name&$filter=customerNo eq 123 

Exempel VBS

/api/{företagsnummer}/associates?useVbs=true&$select=name&$filter=customerNo eq 123 

All ändring av data sker alltid via VBS för bibehållen affärslogik.

dme

DME stödet

Data Model Extension (DME) är en modul från Visma som utökar Visma Business databasmodell med egendefinierade tabeller och kolumner.

 

Förändringar via DME hanteras i både BAS ramverket och WEB apiet på samma sätt som om det vore en grundtabell eller grundkolumn. 

Övrigt - Kraftfull logg och felhantering

ovrigt

All datatrafik genom BAS ramverket loggas genom NLog som är en standardiserad platform för att på olika nivåer skicka logginformation till ex textfil, epost, databas eller andra mottagare. 

Via konfigurationsfiler styrs nivåer, mottagare mm.

Vid eventuella fel är det möjligt att med parametern rollbackscope styra uppdateringar av data. Grundinställningen är att alla datauppdateringar som gått bra sparas.

-Inställning row kräver att alla ändringar per rad ska vara OK innan raden kan sparas.
-Inställning table kräver att alla ändringar i tabellen ska vara OK för att datat ska sparas.

Övrigt - Starta behandlingar

Att starta behandlingar eller processer av data stöds i både BAS ramverket och WEB apiet.
I BAS ramverket är detta stödet utökat med att kunna skicka med styrparametrar till behandlingar som i det normala gränssnittet interagerar med användaren.

Övrigt - Automatisk licenshantering

RedHorn för Visma Business använder en automatiskt licenshantering där förnyelse av licensen inte kräver någon handpåläggning eller orsakar avbrott i verksamheten.

bottom of page