top of page
top
Visma Administration logotype
RedHorn Business Integration Suite

för Visma Administration

BAS ramverket

WEB apiet

Priser

AVANCERADE DATAOPERATIONER

Objektorienterad struktur,  användardefinierad datafiltrering och fältselektering och stöd för inbyggda funktioner  finns som standard.

LÄS MER ➜

ÖVRIGT

Kraftfull felhantering med specificerad information och  automatiserad licenshantering.

LÄS MER ➜

REFERENSBARA DLL:ER I EGNA PROJEKT

Är du utvecklare och vill kunna göra egna lösningar som skall integreras med Visma Administration på ett enkelt och objektorienterat sätt?

 

LÄS MER ➜

 DOKUMENTATION & EXEMPELKOD

Komplett dokumentation över API:et med Swagger finns att tillgå här.

Installationsdokument, exempelkod och övrig dokumentation finns här.

WEB API MED JSON OCH ODATA

Via Web API:et är det enkelt att integrera med Visma Administration över HTTPS.  Flera säkerhetetsnivåer gör att data och dataoperationer kan detaljstyras och göras oåtkomliga för andra än den tänkta motparten.

LÄS MER ➜

REDHORN - BUSINESS INTEGRATION SUITE

för VISMA ADMINISTRATON

RedHorn för Visma Administration innehåller skalbara delar som tillsammans förlänger, underlättar och standardiserar integration mot Visma Administration. 

Med flexibilitet och valfrihet kombineras delarna BAS och WEB till paket som skapar åtkomst till Visma Administation för Er som är systemleverantör, backend/frontendutvecklare, återförsäljare av Visma Adminstration eller på något sätt önskar arbeta med data ifrån systemet.

folder_right_gray_questionmark.png

BAS ramverket

bas

BAS ramverket är en samling kodbibliotek för att på ett objektorienterat sätt kunna bygga avancerade integrationer mot Visma Administration 500, 1000 och 2000.

OBJEKTORIENTERAD STRUKTUR

BAS ramverket använder tekniken ORM (Object-Relational Mapping) där hela Visma Administrations datamodell finns tillgänglig via klasser och attribut.

Genom befintliga relationer kan man hämta underliggande tabeller och fält som omvandlas till användarvänliga objektstrukturer. 

 

FÖRENKLAD HANTERING AV AVANCERADE DATAOPERATIONER

BAS ramverket innehåller en förenklad hantering för att utföra avancerade dataoperationer i Visma Administration.  BAS ramverket omvandlar frågeställningar till anrop via Visma Integration (licensierat paket ifrån Visma) och mappar resultatet till objekt eller objektstrukturer automatiskt.

WEB apiet

api

WEB apiet är REST baserat och ger åtkomst till Visma Business över internet.


Tillsammans med BAS ramverket exponeras en resurser via HTTPS från hela Visma Administrations datamodell.  All kommunikation sker med JSON. 

Som exempel exponeras Vismas ordertabell via /api/{företag}/orders där företaget byts ut till önskat företag ex. ftg1.  

 

Alla tillgängliga resurser (ca 80st) finns dokumenterade via swagger här.

SÄKERHET

WEB apiet innehåller flera nivåer av rättighetsstyrning för att kontrollera access till data för olika användare. 

Nivå 1. API ACCESS

Två olika autentisieringsmetoder kan användas för att anropa  API:et.

Valet av metod baseras på krav/grad av kontroll och kan ställas in per användare.

Nivå 2. SERVER ACCESS

Specifika konton används för åtkomst till data i SQL server.

Nivå 3. FÖRETAGS ACCESS

Access till specifika bolag, företagsdatabaser, kan ställas in per användare.

Nivå 4. TABELL ACCESS

Åtkomst till specifika tabeller och rättigheter i dessa styrs på normalt sätt per användare i Visma Administration 2000 via inbyggd funktion "Behörighetskontroll". 

 

DATA SELEKTERING OCH FILTRERING

För att kunna selektera och filtrera data används ODATA (Open Data Protocol). Via ODATA kan användaren göra avancerade urvalskriterier och bestämma vilket data som skall returneras.

Som exempel kan man hämta ett kundnamn ur kundregistret med villkoret att kundnumret skall vara  123.
/api/{företag}/customers?$select=namn&$filter=kundNr eq '123'
.

ovrigt

Övrigt - Kraftfull logg och felhantering

All datatrafik genom BAS ramverket loggas via NLog som är en standardiserad plattform för att på olika nivåer skicka logginformation till ex textfil, epost, databas eller andra mottagare. 

Via konfigurationsfiler styrs nivåer, mottagare mm.

Övrigt - Automatisk licenshantering

RedHorn för Visma Administration använder en automatiskt licenshantering där förnyelse av licensen inte kräver någon handpåläggning eller orsakar avbrott i verksamheten.

bottom of page